IndigoBench 1.0.0

pts/indigobench-1.0.0 - 15 July 2018 - Initial commit of Indigo Renderer IndigoBench.

downloads.xml:

install.sh:

install_windows.sh:

results-definition.xml:

test-definition.xml: