IndigoBench 1.0.0

pts/indigobench-1.0.0 - 15 July 2018 - Initial commit of Indigo Renderer IndigoBench.

downloads.xml

install.sh

install_windows.sh

results-definition.xml

test-definition.xml