Ubuntu 11.10

Compare

2 Results - 11 Systems

OS: Ubuntu 11.10

4 Results - 1 Systems

OS: Ubuntu 11.10

1 Results - 2 Systems

OS: Ubuntu 11.10

21 Results - 2 Systems

OS: Ubuntu 11.10

1 Results - 1 Systems

OS: Ubuntu 11.10

1 Results - 2 Systems

OS: Ubuntu 11.10

1 Results - 1 Systems

OS: Ubuntu 11.10

1 Results - 1 Systems

OS: Ubuntu 11.10

2 Results - 1 Systems

OS: Ubuntu 11.10

13 Results - 4 Systems

OS: Ubuntu 11.10

9 Results - 2 Systems

OS: Ubuntu 11.10

1 Results - 20 Systems

OS: Ubuntu 11.10

1 Results - 20 Systems

OS: Ubuntu 11.10

2 Results - 21 Systems

OS: Ubuntu 11.10

21 Results - 5 Systems

OS: Ubuntu 11.10

14 Results - 2 Systems

OS: Ubuntu 11.10

6 Results - 52 Systems

OS: Ubuntu 11.10

6 Results - 52 Systems

OS: Ubuntu 11.10

6 Results - 52 Systems

OS: Ubuntu 11.10

6 Results - 52 Systems

OS: Ubuntu 11.10

6 Results - 52 Systems

OS: Ubuntu 11.10

17 Results - 5 Systems

OS: Ubuntu 11.10

17 Results - 5 Systems

OS: Ubuntu 11.10

17 Results - 5 Systems

OS: Ubuntu 11.10

17 Results - 5 Systems

OS: Ubuntu 11.10

1 Results - 1 Systems

OS: Ubuntu 11.10

11 Results - 8 Systems

OS: Ubuntu 11.10

11 Results - 8 Systems

OS: Ubuntu 11.10

11 Results - 8 Systems

OS: Ubuntu 11.10

11 Results - 8 Systems

OS: Ubuntu 11.10

 1. Popular Processors For Ubuntu 11.10
 2. AMD Athlon XP 2800
 3. Intel Core i7 U 640
 4. Intel Pentium 4
 5. AMD Athlon 64 3000
 1. Popular Graphics For Ubuntu 11.10
 2. ATI Radeon HD 3650 AGP
 3. Intel Core IGP
 4. ATI Mobility Radeon HD 3600
 5. ATI Radeon HD 3600
 1. Popular Motherboards For Ubuntu 11.10
 2. MSI MS-6570E
 3. Alienware M11x R2
 4. Intel DG31PR
 5. MSI MS-7260
 1. Popular File-Systems For Ubuntu 11.10
 2. ext4